TÁJÉKOZTATÓ TERMŐFÖLDTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

 

 A Baranya Megyei  Kormányhivatal Földhivatala felhívja a tisztelt termőföld-tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 01-jével módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) kormányrendelet:

Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából – a kormány rendeletében meghatározott formanyomtatványon (továbbiakban: bejelentési adatlap) – bejelenteni.
A bejelentési kötelezettség a módosítást megelőzően csak az egy hektár feletti területnagyságú termőföldekre, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló belterületiföldekre (zárkert) vonatkozott. A továbbiakban a használt terület  nagyságától függetlenül, minden termőföld, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló belterületiföld (zárkert)

/minden olyan földterület, amely a Földhivatali nyilvántartás szerint aranykorona értékkel rendelkezik/

– ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket) – már az egy négyzetmétert elérő – használatot is be kell jelenteni!

A bejelentési adatlap, valamint a termőföld használatában bekövetkezett változások bejelentésére szolgáló nyomtatványok a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet mellékletében találhatóak.A bejelentés nem díjköteles! A bejelentést személyesen a Járási Földhivatalban lehet megtenni.

Továbbá módosult a földhasználók azonosító adatainak bejelentésére vonatkozó előírás is: A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet mellékletét képező „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap” kitöltése minden földhasználóra nézve kötelező(Azon földhasználókra is vonatkozik, akik bejelentési kötelezettségüknek 2012. december 31-ig már eleget tettek.)A bejelentés díjmentes!

mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván;A földhasználók az azonosító adatközlési kötelezettségüknek  2013. március 30-ig tehetnek eleget a földhivatal felé.A  határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja maga után!

Az adatlaphoz a magánszemély földhasználóknak a személyazonosítót („személyi szám”) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gazdálkodó szervezet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát kell csatolniuk!

A felhívásban hivatkozott nyomtatványok a vidékfejlesztési minisztérium honlapjáról (www.vm.gov.hu) , a földhivatali portálról (www.földhivatal.hu) letölthetők, valamint a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók!

Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Földhivatala

Tel.: 69/311-324

Letölthető nyomtatványok: