NAGYNYÁRÁDI HÍRMONDÓ

A tavasz érkezése a természetben fellelhető káprázatos változásokban könnyen felismerhető. Ilyenkor azonban nemcsak a természet, hanem mi emberek is megújulunk. Nyitunk a világ felé, erőre kapunk, és megújult erővel ismét nekilátunk környezetünk rendezéséhez. 1848-ban sem történt másként. Párizsból egy hullám indult el, amely egész Európa gondolatiságát felvirágoztatta. Olyan szellemiség terjedt el, amely a szabadságot, a hazaszeretetet, az összetartozást és az egyenlőséget hirdette. Felkeltette a nemzeti érzés, az önrendelkezés kimagasló eszméjének az igényét.

Magyarországon is gyökeres változások következtek be, amikor a szabadság gondolata feléledt a magyar emberekben. Az akkori küzdelmek ma is egyfajta példaként szolgálnak. Az elégedetlenség, a széthúzás idején a szabadság lelkesítő gondolata képes volt egyesíteni a nemzetet, bennünket, magyarokat.

Történelmünk egyik legszebb és legkiemelkedőbb fejezete az 1848-as forradalom és szabadságharc. A polgári átalakulás, az össz-nemzet iránti vágy és az érte folytatott hősies küzdelem a mai napig példa mindannyiunk számára. Tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk elődeinknek. Örökségül kaptuk a szabadságot, amely számunkra természetesnek tűnik.  Hőseink emlékének, önmagunknak és a jövő nemzedékének azonban mi tartozunk.  Tartozunk azzal, hogy az adott lehetőségeinkkel élni merjünk, és okosan éljünk azokkal.

Március 15-e egyik legfontosabb üzenete az, hogy hazánk és a nemzetünk érdekében összefogva, együttes erővel, egymást segítve haladjunk előre.

Újra és újra, ma is tisztelettel emlékezünk és a hőseinkre kegyelettel gondolunk. Legyen áldott az emlékük!

 

                                                                                                                                                    Mintál Tibor

                                                                                                                                                   polgármester

 

2015. március 15-én (vasárnap), 15 órakor megemlékező ünnepséget tartunk a nagynyárádi 100-as szobornál. A műsort a helyi óvodások adják, ünnepi beszédet mond Mintál Tibor polgármester.

Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk!

 

 

Önkormányzati hírek

Változtak a szociális ellátások!

2015. március 1-jével jelentősen  módosult a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, amelynek alapján meg kell határozni minden településen a helyben igényelhető szociális ellátásokat.

A legfontosabb változás: külön kell választani az állami hatáskörben nyújtott ellátásokat az önkormányzati segélyezéstől. Megszűnt a lakásfenntartási támogatás,  a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj.

Jelentős változás van a szociális ellátások finanszírozásában is: az önkormányzatok már nem kapnak állami támogatást 2015-től  több ellátás folyósításához, saját költségvetésükből kell finanszírozni azokat, ezért minden önkormányzatnál más ellátásokat – más-más feltételekkel –  biztosítanak a szociálisan rászoruló lakosságnak, az önkormányzat anyagi helyzetétől függően.

A BAMKH Mohácsi Járási Hivatalnál igényelhetők az alábbi ellátások:

–          aktív korúak ellátása (FHT és rendszeres szociális segély),

–          alanyi és normatív jogon járó közgyógyellátás,

–          ápolási díj,

–          ingyenes egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány.

Az önkormányzatnál igényelhető szociális ellátások:

–          lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres  kiadások támogatása (lakhatási támogatás),

–          gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás (gyógyszertámogatás),

–          temetési támogatás,

–          rendkívüli települési támogatás,

–          újszülött  támogatás.

 

Fenti ellátásokat az önkormányzati hivatalban igényelhetik a megfelelő kérelem nyomtatványon, mellékelve a szükséges jövedelem- és egyéb igazolásokat.

Az új szociális rendeletet  és a kérelem nyomtatványt közzétesszük az önkormányzat honlapján is.

 

 

Tűzgyújtási szabályok:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2015.március 5-i hatálybalépését követően megváltoztak a szabadtéri égetéssel összefüggő szabályok. A legfontosabb változások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedi

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. 

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek). Egy kérelemben legfeljebb 10 hektár nagyságú terület égetésének engedélyezését lehet kérni, amelyet 3000 forint illetékbélyeggel kell ellátni. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

Kivonat Nagynyárád Község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 9/2013. (V. 30.) Ör. sz. rendeletéből:

A kerti hulladék égetésének szabályai

3.§ (1) A kerti hulladékot vagy helyben történő komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

(2) A kerti hulladéknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – indokolt esetben – e rendeletben foglaltak betartásával történő  égetése megengedett.

(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok  szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók kismértékű zavarása mellett végezhető.

(4) Nagy mennyiségű, füstöt termelő,  nedves kerti hulladék  égetése tilos.

(5) Égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj stb.), légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait).

(7) Az égetés helyszínén eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az égetés időpontja

4.§ (1) A kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag   március 1-től november végéig,  keddi és csütörtöki                napokon (amennyiben ez nem ünnepnap) 8 órától 20 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés

tilos.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott égetés  sem végezhető az elrendelt tűzgyújtási tilalom  időtartama alatt.

 

  • Az orvosi rendelő belső felújítási munkálatai elkészültek. Várhatóan 2015. március 23-tól már a régi helyén fogadhatja ismét a betegeket Dr. Szél Zoltán háziorvos.

 

  • 2015.03.22-én vasárnap a Nagynyárádi Művészeti Egyesület bevásárló utat szervez a szerbiai Szabadkára. Indulás 6:00 órakor. A részvételi díj (útiköltség) a jelentkezők számától függ. Minden érdeklődőt, vásárolni szándékozót várunk! Jelentkezni 2015.03.15-ig lehet a következő telefonszámon: 06-20-441-1212.

 

  • Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa a következő nagynyárádi szervezetek valamelyikét:

-Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör        – adószáma: 18305063-1-02

-Nagynyárádi Művészeti Egyesület                                     – adószáma: 18328978-1-02

 

  • Az elmúlt évekhez hasonlóan, Treutz Konstantin kezdeményezésére szemétszedési akciót szervezünk március 21-én, szombaton 14 órától a Nagynyárád-Bóly és a Nagynyárád-Sátorhely közút melletti területen. Gyülekező az alsó utcai presszónál. Zsákokat az Önkormányzat biztosítja. Kérjük a lakosságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a gyűjtésben. Láthatósági mellényt és kesztyűt mindenki hozzon magával.

 

 

Anyakönyvi hírek

 

Elhunytak:.

 

Horváth Antalné 2015.01.27

Arany János u. 26.

Élt: 61 évet

 

id. Hock János 2015.02.05.

Arany János u. 23.

Élt: 87 évet

 

Zubán József 2015.02.16.

Kossuth Lajos u. 35.

Élt 60 évet

 Emléküket őrizzük!